SMARTFARM, aims to contribute to intelligent and profitable tenification of catalan and national farms, in order to imporve animal welfare and livestock conditions. 

Leader: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) - Servei Nutrició i Benestar Animal (SNIBA)

Participating enterprises: 5

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu propio texto y edítame. Es muy sencillo.

Branding

Validar l’alimentació de precisió per fer‐la rendible per la pràctica comercial.

Desenvolupar un sistema integrat per detectar i quantificar la presència dels principals contaminants
atmosfèrics.

Controlar i minimitzar la variabilitat del pes viu al sacrifici mitjançant el desenvolupament d’un model de
decisió.

DESIGN

Consulting

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

UAB-SNiBA

És un centre de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que promou i lidera la recerca en el sector agroalimentari. L'objectiu del SNIBA és el de fomentar la transferència de coneixement entre la
universitat pública i l'empresa privada mitjançant l'assessorament, gestió, desenvolupament i resolució
integral de projectes R+D+i sobre nutrició, maneig, producció i benestar en animals monogàstrics i
remugants.

Storytelling